KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) niniejszym wskazujemy najważniejsze informacje na temat przetwarzania danych osobowych.

 1. Dane osobowe przekazywane przez Pana/Panią w związku umową zawartą na odległość (w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu) są przetwarzane przez Erdano sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 75A /7, 00-819 Warszawa, NIP: 7182153781, Regon: 38527365600000, KRS 0000822845, mail: biuro@dragonenergy.pl, tel.: +48 506 826 921 („Administrator danych”).
 2. Podstawą przetwarzania powyższych danych jest:
  1. niezbędność do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną lub której strony jest Pan/Pani przedstawicielem lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)  np. złożenie oferty, wycena pracy;
  2. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) np. odprowadzenie podatku od zrealizowanej umowy;
  3. Pana/Pani zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  4. niezbędność przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Erdano sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – za prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora należy rozumieć interesy związane z koniecznością udowodnienia w przyszłości określonych faktów lub w związku ze skierowaniem do Pani/Panu lub podmiotowi w imieniu którego Pan/Pani występuje oferty świadczenia usług.
 3. Celem przetwarzania jest:
  1. podjęcie czynności mających na celu zawarcie umowy (obsługę Pana/Pani zamówienia);
  2. realizacja niniejszej umowy oraz podjęcie czynności związanych z zawartą umową (realizacją zamówienia),
  3.  
 4. Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania czynności, o których mowa w ust. 3 powyżej oraz 6 lat po ich zakończeniu, chyba że obowiązujące przepisy prawa nakładają na Administratora danych obowiązek przechowywania danych osobowych przez okres dłuższy.
 5. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/-a do podania niniejszych danych. Podane przez Pana/Panią dane osobowe przekazywane są Administratorowi w sposób dobrowolny, jednakże przekazanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub jej realizacji. Niepodanie niniejszych danych może skutkować niemożnością podjęcia czynności mających na celu zawarcie umowy, niemożnością realizacji tej umowy (tj. złożenia oraz realizacji zamówienia przez Erdano sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie) oraz podjęcia czynności z nią związanych, jak również wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 6. Odbiorcami danych osobowych są : upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi (np. księgowe, IT, prawne, spedycyjne, ubezpieczeniowe, współpracujący elektrycy), organy państwowe, firmy kurierskie i pocztowe, podmioty obsługujące płatności elektroniczne.
 7. Administrator informuje, iż nie zamierza profilować danych osobowych ani w inny sposób podejmować decyzji związanych z Pana/Pani osobą na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych.
 8. Ma Pan/Pani prawo:
 1. cofnąć zgodę w dowolnym momencie (lecz nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem tej zgody oraz na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych na innych podstawach prawnych niż zgoda);
 2. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
 3. żądania dostępu do jej danych osobowych, sprostowania ich oraz ich usunięcia i żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych i ich przenoszenia;
 4. wnieść skargę do organu nadzorczego.

Aby skorzystać z powyższych praw prosimy pisać na adres: biuro@dragonenergy.pl