Regulamin dragonenergy.pl

§1 INFORMACJE O PODMIOCIE ODPOWIEDZIALNYM

 1. Strona internetowa znajdująca pod adresem internetowym „dragonenergy.pl”, zwana dalej „Portalem” świadczy usługi drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204z dnia 2002.09.09 z późn. zm.). Podmiotem zarządzającym i odpowiedzialnym za prowadzenie Portalu jest Erdano sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 75A/7, 00-819 Warszawa, NIP: 7182153781, Regon: 38527365600000, KRS 0000822845.
 2. Podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie Portalu oraz przetwarzanie danych osobowych w związku z działalnością Portalu jest Erdano sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 75A /7, 00-819 Warszawa, NIP: 7182153781, Regon: 38527365600000, KRS 0000822845 (zwany dalej: Usługodawcą)

§2 WSTĘP

 

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady świadczenia usług za pośrednictwem Portalu, w tym warunki i zasady zakładania i prowadzenia przez Portal Konta Klienta, służącego identyfikacji Klienta i zamawianiu usługi polegającej na:
 2. wykonaniu okresowego przeglądu elektrycznego,
 3. wykonaniu pomiarów elektrycznych,
 4. wykonaniu pomiarów natężenia oświetlenia,
 5. wykonaniu ewentualnie innych usług wymagających odpowiednich kwalifikacji w zakresie eksploatacji i/lub dozoru dotyczących sieci oraz urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, potwierdzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.,
 6. Niniejszy Regulamin, określa również warunki i zasady zamawiania produktu w postaci kursu on-line.

§3 DEFINICJE

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Elektryk– osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone ważnym świadectwem kwalifikacyjnym dla rodzajów prac i stanowisk w zakresie eksploatacji i/lub dozoru do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace dotyczące obsługi, konserwacji, remontu, naprawy, montażu lub demontażu i czynności kontrolno-pomiarowych dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, magazynujących, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną i/lub w zakresie dozoru do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace dotyczące obsługi, konserwacji, remontu, naprawy, montażu lub demontażu i czynności kontrolno-pomiarowych dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, magazynujących, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną lub stanowiska osób sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.1997.54.348 z dnia 1997.06.04 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, w tym w szczególności Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U.2022.1392 z dnia 2022.07.01).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, lub inny podmiot posiadający zdolność prawną i pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca czynności prawnej w postaci zamówienia u Usługodawcy jednej lub kilku usług bądź zamówienia produktu w postaci kursu on-line, o których mowa w §2.
 3. Konto Klienta– rejestracja dokonana przez Klienta na stronie pl uaktywniona przez Portal na podstawie podanego przez Klienta adresu e-mail.
 4. Portal– serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę, znajdujący się pod adresem pl
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady korzystania przez Klienta z Portalu i Usług oraz Produktów, które są za jego pośrednictwem zamawiane
 6. Strona internetowa – strona internetowa pl.
 7. Usługa – usługa polegająca na wykonaniu okresowego przeglądu elektrycznego, wykonaniu pomiarów elektrycznych, wykonaniu pomiarów natężenia oświetlenia, wykonaniu ewentualnie innych usług wymagających kwalifikacji, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zamówionych za pośrednictwem Portalu, a podlegających wykonaniu przez Elektryka.
 8. Produkt – 
 9. Usługodawca – Erdano sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 75A/7, 00-819 Warszawa, NIP: 7182153781, Regon: 38527365600000, KRS 0000822845.
 10. Konsument – za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 11. Użytkownik – osoba korzystająca ze Strony internetowej niezależnie od tego czy jest Klientem. 

§4 PODSTAWOWE INFORMACJE

 1. Portal umożliwia zamawianie Usług na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej, dla Klientów, u których możliwe jest przeprowadzenie osobiście usługi przez Elektryka. Nadto Portal umożliwia zakup Produktu w postaci dostępu do kursów on-line.
 2. Usługi zamówione za pośrednictwem Portalu wykonywane są w terminie 1-3 tygodni od daty uiszczenia Opłaty.
 3. Zgłoszenia dotyczące spraw administracyjnych i biurowych będą rozpatrywane w godzinach pracy biura (8-16:00) od poniedziałku do piątku z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. Zgłoszenia te będą rozpatrzone w terminie nie późniejszym niż 14 dni od wysłania maila na adres biuro@dragonenergy.pl.

§5 ZAWARCIE UMOWY

 1. Zamawianie Usługi i Produktu poprzez Portal realizowane jest na podstawie umowy, zawieranej pomiędzy Usługodawcą a Klientem, do której dochodzi poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, dokonywanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub środków łączności oraz poprzez złożenie Zamówienia za pośrednictwem Portalu.
 2. Poprzez zawarcie umowy z Portalem, Klient:
  1. oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść,
  2. oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych (Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)), w przypadku zaś, gdy Odbiorca jest osobą inną niż Klient – że jest uprawniony do podania danych Odbiorcy obejmujących jego imię, nazwisko, numer PESEL, adres, i wyrażenia w jego imieniu zgody na przetwarzanie przez Portal w/w danych,
  3. Zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz Podmiotu Opłaty za Usługę i/lub Produkt.
  4. Oświadcza, że wszystkie podane przez siebie informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym,
  5. Udziela zgody by Portal skontaktował się z Klientem w ciągu 72 godzin po zakończeniu Usługi i/lub realizacji zamówienia Produktu, telefonicznie bądź za pomocą poczty elektronicznej w celu zebrania oceny i opinii Klienta o Usłudze i/lub Produkcie, w szczególności wykonanej przez Elektryka usłudze . Klient przyjmuje do wiadomości oraz wyraża zgodę na nagrywanie rozmowy telefonicznej pomiędzy Klientem, a osobą działającą w imieniu Usługodawcy, o czym zostanie pouczony również na początku rozmowy.
 3. Portal umożliwia założenie Konta Klienta. Przez założeniem Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się przez Klienta z treścią Regulaminu. Regulamin jest dostępny do odtworzenia, pobrania jak również utrwalania, na Stronie internetowej.
 4. W celu założenia Konta Klienta Klient:

 

  1. wprowadza login oraz hasło, które służą do zalogowania się na Konto Klienta po aktywacji tego Konta.
  2. Klient zobowiązany jest do podania danych nienaruszających praw osób trzecich oraz zgodnych z prawdą. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również podanego adresu zamieszkania / siedziby i adresu e-mail oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wprowadzonymi adresami.
  3. Wszelkie treści, przekazywane Klientowi lub otrzymane z adresu e-mail podanego przez Klienta będą uważane za otrzymane od lub złożone wobec Klienta.
  4. Po wprowadzeniu danych, o których mowa w wyżej w ust. 5 oraz zaakceptowaniu Regulaminu Portal wysyła na adres mailowy podany przez Klienta link aktywacyjny, pozwalający na aktywowanie Konta Klienta. Na Kliencie spoczywa obowiązek zachowania w poufności danych do logowania.
  5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas wykonania usługi zamówionej za pośrednictwem Portalu i wygasa z upływem 48 godzin po jej zakończeniu, pod warunkiem uiszczenia Usługodawcy opłaty za Usługę.
  6. W przypadku założenia Konta Klienta Klient uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 14 – dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia za pomocą formularza zamieszczonego na Stronie internetowej. Umowa o świadczenie usług Serwisu ulega rozwiązaniu z upływem 14 dniowego terminu wypowiedzenia liczonego od dnia złożenia oświadczenia o jej wypowiedzeniu.

§6 KORZYSTANIE Z PORTALU ORAZ ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem działalności Portalu jest umożliwienie zamówienia przez Klienta Usługi, która wykonana zostanie przez Elektryka w ramach współpracy z Usługodawcą na podstawie umowy zawartej następnie pomiędzy Klientem a Usługodawcą. Przedmiotem działalności Portalu jest również umożliwienie zamówienia przez Klienta Produktu.
 2. Usługodawca umożliwia zamówienie Usługi, którą wykona Elektryk, z którym Usługodawca ma zawartą umowę, na mocy której wyraził on zgodę na udostępnienie informacji o oferowanych przez Elektryka usługach.
 3. Korzystanie z Portalu przez Klienta może odbywać się za pomocą Strony internetowej.
 4. Korzystanie z Portalu przez Klienta jest bezpłatne.
 5. Klient może dokonać zamówienia Usługi i/lub Produktu telefonicznie na podany na Portalu numer, poprzez sklep dostępny na Portalu bądź poprzez formularz zamówienia Usługi/Produktu na stronie Portalu – po zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz złożeniu oświadczenia o jego zaakceptowaniu.
 6. Oświadczenie składane są za pośrednictwem sklepu, formularza zamówienia Usługi i/lub Produktu, znajdującego się na Stronie internetowej lub Rozmowy telefoniczne, wykonywane na numer telefonu podany na Stronie internetowej są nagrywane. W przypadku Konsumentów Usługodawca na początku rozmowy informuje o tym, że celem rozmowy telefonicznej jest zawarcie umowy, a ponadto podaje identyfikujące go dane oraz dane identyfikujące osobę, w imieniu której telefonuje. Jeżeli Usługodawca proponuje Konsumentowi zawarcie umowy przez telefon, Usługodawca potwierdza treść proponowanej umowy utrwaloną na papierze lub innym trwałym nośniku. Oświadczenie Konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od Usługodawcy.
 7. Składając zamówienie dotyczące Usługi lub Produktu, Klient zobowiązany jest podać następujące dane:
 1. imię i nazwisko lub firmę Klienta,
 2. adres zamieszkania lub adres siedziby Klienta,
 3. numeru telefonu, pod którym możliwy będzie kontakt z Klientem oraz adresu poczty elektronicznej Klienta,
 4. imię, nazwisko oraz adres Odbiorcy (jeżeli dotyczy)
 5. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Usługodawca nie analizuje problemów z elektryką u Klientów, a jedynie pośredniczy w umówieniu usług elektrycznych.
 6. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i prawdziwość podawanych informacji w tym również z tytułu posiadania uprawnienia do podania danych osobowych Odbiorcy oraz zamówienia Usługi na wskazany przez siebie adres.
 7. Klient zamawiając Usługę poprzez Portal opłaca ją lub rezerwację terminu wykonania Usługi (w zależności od wyboru Klienta zgłoszonego w trakcie składania zamówienia) naciskając przycisk: „Zamawiam Usługę”, co jest równoznaczne z powstaniem obowiązku poniesienia Opłaty. W sytuacji gdy przy składaniu zamówienia Klient nie pokrywa pełnych kosztów realizacji Usługi, pozostała Opłata jest rozliczana z Elektrykiem bezpośrednio po wykonaniu Usługi lub pozostała Opłata jest rozliczana po złożeniu zamówienia w inny sposób uzgodniony przez Klienta i Usługodawcę. W opisie zamawianej Usługi na Portalu Klient ma podany prawdopodobny okres czasu, w którym Usługa będzie zrealizowana.
 8. Administratorem danych pozyskiwanych przez Portal na podstawie niniejszego Regulaminu jest Usługodawca, wskazany w §1 ust. 2 Regulaminu.
 9. W celu realizacji zamówienia na Usługę, Usługodawca jest uprawniony do udostępnienia Elektrykowi danych osobowych Klienta otrzymanych od Klienta, na skutek czego Usługodawca oraz Elektryk stają się podmiotami przetwarzającym te dane osobowe.
 10. Ceny podane na Portalu za Usługi i Produkty zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
 11. W razie zamówienia Produktu i opłacenia go, Klientowi przysługuje prawo do
  1. Pobrania i do materiałów udostępnianych mu w ramach uczestnictwa w zamówionych kursach (korzystanie z materiałów offline); Usługodawca nie może zapewnić nieograniczonej czasowo dostępności materiałów na serwerze Usługodawcy (korzystanie z materiałów online), zapewnia jednak możliwość pobrania materiałów przez okres co najmniej 3 miesięcy od zakupu materiałów. W razie braku możliwości pobrania zakupionych materiałów i braku ich dalszej dostępności na Portalu, należy skontaktować się z Usługodawcą na dane podane w §13 ust. 3 Regulaminu.
  2. dostępu do przewidzianych programem materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej i uczestniczenia w procesie edukacyjnym;
 12. Klient przyjmuje do wiadomości, że wszelkie materiały udostępniane mu w ramach uczestnictwa w kursach on-line stanowią wyłączną własność intelektualną Usługodawcy bądź innych właściwych podmiotów i podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym w szczególności ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994.24.83 z dnia 1994.02.23).
 13. Klient zobowiązuje się wykorzystywać zamówione kursy i związane z nimi materiały wyłącznie do celów nauki własnej i nie udostępniać ich osobom trzecim bez zgody Usługodawcy lub odpowiedniego właściciela praw autorskich, w szczególności do wszelkie materiały związane z kursem przeznaczone są do użytku osobistego bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania.
 14. Klient przyjmuje do wiadomości, że w razie naruszenia postanowień Regulaminu w zakresie korzystania z kursów i materiałów, Usługodawca oraz właściciele praw autorskich mogą dochodzić od Klienta odszkodowania za wynikłe naruszenia.

 

§7 POTWIERDZENIE DOSTĘPNOŚCI, OBOWIĄZEK ZAPŁATY I PRZYPADKI LOSOWE

 1. Usługodawca potwierdza dostępność Elektryka, podając Klientowi imię i nazwisko Elektryka lub nazwę firmy, która realizować będzie Usługę.
 2. Potwierdzenia, o którym mowa w ust. 1, Portal dokonuje na wskazany przez Klienta adres e-mail lub w inny sposób uzgodniony z Klientem, w tym telefonicznie.
 3. Potwierdzenie przez Klienta i Usługodawcę zamówienia Usługi i zaakceptowanie przez Klienta regulaminu serwisu, pociąga za sobą obowiązek zapłaty przez Klienta na rzecz Usługodawcy.
 4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość odwołania terminu realizacji Usługi w przypadku gdy jej wykonanie stało się niemożliwe z przyczyn losowych.
 5. W przypadku, gdy wykonanie Usługi w oznaczonym terminie stało się niemożliwe z przyczyn losowych, Usługodawca kontaktuje się niezwłocznie z Klientem na podany przez niego numer telefonu, oraz, jeśli to możliwe, proponuje inną datę lub godzinę realizację Usługi.

 

§8 PŁATNOŚCI

 1. Z tytułu wykonania Usługi i/lub zakupienia Produktu Klient uiszcza Opłatę poprzez stronę internetową Portalu.
 2. Opłata uiszczana jest natychmiast lub nie później niż na 24 godziny po dokonaniu zamówienia poprzez stronę internetową Portalu. W razie braku wpłaty w wyżej wskazanym terminie, zamówienie uznaje się za niebyłe.
 3. Klient może opłacić całkowity koszt wykonania Usługi jedynie za pośrednictwem serwisu internetowego, chyba że przy składaniu zamówienia będzie dostępna opcja pokrycia kosztu rezerwacji terminu wykonania Usługi – wówczas pozostała do zapłaty Opłata jest rozliczana z Elektrykiem bezpośrednio po wykonaniu Usługi (lub w inny sposób, o ile Usługodawca i Klient to uzgodnią) .
 4. W przypadku potwierdzonej pomiędzy Usługodawcą i Klientem i opłaconej za pośrednictwem Portalu Usługi, Usługodawca nie ma możliwości zwrotu środków za opłaconą Usługę, jeśli Usługa zostanie odwołana bądź nie dojdzie do skutku z winy Klienta. Po potwierdzeniu takiej Usługi. Usługodawca przekazuje dane Elektrykowi, który rozpoczyna wykonanie Usługi w tym m.in. podejmuje kontakt z Klientem, planuje i rozpoczyna podróż na Usługę w celu jej wykonania, co wiąże się z poniesieniem przez Elektryka kosztów i utraty innych korzyści na rzecz wykonania usługi Klientowi. Obowiązek zapłaty obejmuje również sytuacje, w których został zamówiony Produkt, a Klient wyraził zgodę na dostarczenie mu Produktu przed terminem upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Jeśli potwierdzona i zamówiona Usługa zostanie odwołana z winy Usługodawcy lub Elektryka, Usługodawca zwróci całą opłaconą za jego pośrednictwem sumę Klientowi, jeżeli nie zostanie ustalony nowy termin wykonania Usługi z Klientem. W sytuacji, gdy Usługodawca nie będzie w stanie zrealizować zamówienia Produktu, również zwraca całą opłaconą za jego pośrednictwem sumę Klientowi za zamówiony Produkt.
 6. Po dokonaniu Opłaty przy składaniu zamówienia i przekazaniu danych Klienta przez Usługodawcę Elektrykowi, Elektryk podejmie kontakt z Klientem celem ustalenia dokładnego terminu realizacji Usługi oraz ustalenia wszelkich szczegółów związanych z realizacją Usługi u Klienta. Kontakt Elektryka z Klientem, o którym mowa w zdaniu poprzednim nastąpi mailowo lub telefonicznie. Jeżeli Elektryk nie będzie mógł się skontaktować z Klientem w efekcie czego nie dojdzie do realizacji Usługi, wówczas traktuje się Usługę jako niewykonaną z winy Klienta.
 7. W przypadku płatności za pośrednictwem strony internetowej, Usługodawca jest uprawniony do przekazania danych osobowych Klienta do operatora obsługującego płatności internetowe.

 

§9 DOKUMENTACJA USŁUGI

Dokumentacja powstała w wyniku wykonania Usługi jest prowadzona przez Usługodawcę oraz Elektryka. Klient po realizacji każdej Usługi może otrzymać, bez odrębnych opłat z tego tytułu, kopię lub skan dokumentacji sporządzonej w trakcie realizacji Usługi w formie PDF na wskazany w zamówieniu adres e-mail.

 

§10 FUNKCJONOWANIE PORTALU

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań mających na celu zapewnienie ciągłości funkcjonowania Portalu. Nie gwarantuje jednak stałej dostępności do Strony internetowej oraz jej bezbłędnego funkcjonowania.
 2. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany, usunięcia oraz zawieszenie wszystkich lub niektórych funkcjonalności Portalu jak również zastrzega prawo do przejściowego zaprzestania działania Portalu ze względu np. na czynności konserwacyjne związane z modyfikacją usług Portalu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia od Klienta zamówienia, w przypadku:

  a) gdy Klient w przeszłości choć raz nie uiścił Usługodawcy opłaty za zamówienie, również wówczas, jeśli opłata ta została następnie ściągnięta na drodze postępowania sądowego, ugody lub dobrowolnie na skutek wezwania do zapłaty,

  b) Klient lub inna osoba obecna podczas wykonania Usługi naruszyła dobra osobiste Elektryka lub Usługodawcy.

 1. Usługodawca może usunąć lub zablokować Konto Klienta, bez odrębnego powiadamiania Klienta o takim zamiarze, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:
  1. podał w trakcie rejestracji na Portalu dane niezgodne z prawdą lub naruszające prawa osób trzecich;
  2. dopuścił się naruszenia dóbr osobistych Elektryka lub Usługodawcy lub dopuścił się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich za pośrednictwem Portalu,
  3. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Usługodawcę za niewłaściwe, naruszające obowiązujące przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego, sprzeczne z celami działania Portalu lub godzące w dobre imię Usługodawcy lub osób z nim współpracujących.
 2. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług Portalu, nie może dokonać powtórnej rejestracji na Portalu, chyba że Usługodawca wyrazi na to zgodę.

 

§11 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. podanie przez Klienta, podczas jego rejestracji na Portalu, danych niezgodnych z prawdą jak również za brak aktualizacji tych danych,
 2. ewentualne szkody spowodowane naruszeniem przez Klientów praw osób trzecich, w tym Elektryka i jego pracowników, pracowników Usługodawcy, w związku z korzystaniem z Portalu,
 3. jakiekolwiek szkody mogące wyniknąć na skutek zakłóceń w działaniu Portalu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Usługodawcy,
 4. ewentualne szkody wynikające z nieprzestrzegania przez Klienta postanowień Regulaminu.
 5. jakość świadczonych przez Elektryków usług oraz wszelkie szkody wynikłe z tytułu świadczenia usług przez Elektryków,
 6. nieaktualność informacji zamieszczanych w Portalu na podstawie informacji podanych przez Elektryków.
 7. odmowę świadczenia Usługi przez Elektryka oraz wynikłe z tego tytułu szkody.
 8. opóźnienie wykonania Usługi, z przyczyn losowych lub innych przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy.

 

§12 DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH, PRAWO DO ICH POPRAWIANIA

 1. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę przysługuje prawo do dostępu do treści tych danych oraz prawo ich poprawiania.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych wymaganych przez Regulamin, uniemożliwia korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę.
 3. Więcej informacji zawiera dostępna na Stronie internetowej Klauzula RODO, dostępna pod tym adresem: https://dragonenergy.pl/klauzula-rodo/, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 4. Polityka prywatności zawarta pod adresem: https://dragonenergy.pl/polityka-prywatnosci/ stanowi integralną część Regulaminu.

 

§13 REKLAMACJE ORAZ PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY – KONSUMENCI

 

 1. Niniejszy paragraf Regulaminu dotyczy wyłącznie Konsumentów, chyba że postanowienie niniejszego paragrafu stanowi inaczej.
 2. Usługodawca nie zajmuje się sprzedażą ruchomości.
 3. W sytuacji, w której Produkt lub Usługa jest niezgodna z zamówieniem, Klient powinien złożyć reklamację na adres mailowy: biuro@dragonenergy.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy tj.: Erdano sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 75A/7, 00-819 Warszawa. W korespondencji należy w miarę dokładnie opisać zaistniałą sytuację oraz podać numer zamówienia wraz z imieniem i nazwiskiem Klienta, określić żądanie wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, lub też złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od jej otrzymania. Usługodawca składa odpowiedź na reklamację na adres mailowy Klienta, jeżeli reklamacja została złożona za pośrednictwem bądź Klient wyraził zgodę na tę formę odpowiedzi na reklamację. W pozostałych przypadkach odpowiedź na reklamację składana jest pisemnie na adres Klienta.
 4. Jeżeli Produkt ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 5. Klient może zamiast zaproponowanego przez Usługodawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Usługodawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 6. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 7. Konsument, który zawarł umowę z Usługodawcą, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z dnia 2014.06.24 z późn. zm.). Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z dnia 2014.06.24 z późn. zm.). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Usługodawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, przez złożenie oświadczenia poprzez adres mailowy: biuro@dragonenergy.pl . W przypadku odstąpienia od umowę uważa się za niezawartą. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania wykonania Usługi lub dostarczenia Produktu, a wykonanie Usługi lub dostarczenie Produktu ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.
 9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi:

  a) w odniesieniu do umów o Usługę, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

  B) Klientowi niebędącemu Konsumentem nie przysługują wyżej opisane uprawnienia. Klient nie będący Konsumentem ma prawo złożyć reklamację w sytuacji, w której Produkt lub Usługa jest niezgodna z zamówieniem. Klient niebędący Konsumentem powinien złożyć reklamację na adres mailowy: biuro@dragonenergy.pl W korespondencji należy w miarę dokładnie opisać zaistniałą sytuację oraz podać numer zamówienia wraz z podaniem firmy Klienta. W korespondencji należy również wskazać propozycję załatwienia sprawy.

                                                                                                           

§14. POLITYKA COOKIES

 1. Usługodawca może wykorzystywać w Portalu następujące rodzaje plików cookies:
 • tymczasowe, które są usuwane po opuszczeniu witryny lub wyłączeniu przeglądarki internetowej;
 • stałe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika przez czas nieokreślony, bądź do momentu, w którym Klient samodzielnie je usunie;
 • statystyczne, umożliwiające śledzenie ruchu w Portalu;
 • funkcjonalne, umożliwiające personalizację Portalu;
 • reklamowe, umożliwiające dostarczenie użytkownikowi treści dostosowanych do jego osobistych preferencji;
 • niezbędne oraz bezpieczeństwa, dotyczące zachowania zasad bezpieczeństwa w ramach funkcjonowania serwisu oraz zasad uwierzytelniania.

  2. Usługodawca może wykorzystywać pliki cookies w następujących celach:

 • optymalizacji i zwiększenia wydajności i jakości świadczonych usług;
 • poprawnej konfiguracji funkcji oferowanych w Portalu;
 • personalizacji wyświetlanych treści oraz dopasowywania reklam do odwiedzających Stronę internetową;
 • utrzymania sesji użytkownika Portalu (po zalogowaniu – Klienta posiadającego Konto Klienta), dzięki czemu nie musi on na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Portalu;
 • zbierania i wykorzystywania ogólnych, a także widocznych publicznie danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych.
  1. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości Portalu pliki cookies są analizowane, w celu określenia, które podstrony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron internetowych są stosowane przez odwiedzających oraz czy struktura Strony internetowej nie zawiera błędów.
  2. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Portalu mogą być także wykorzystywane przez współpracujących z Usługodawcami reklamodawcami oraz innymi podmiotami, które wpływają na jakość oferowanych usług.
  3. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies w urządzeniu Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika.
  4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
  5. Ograniczenie lub zablokowanie plików cookies przez przeglądarkę internetową stosowaną przez Użytkownika nie powoduje niemożności korzystania z Portalu, jednakże może to powodować utrudnienia lub nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności. Wobec tego zalecane jest stosowanie oprogramowania z włączoną obsługą plików cookies.

 

§15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia w ich zakresie umów podwykonawstwa.
 2. O przeniesieniu całości lub części praw zgodnie z ust. 1 Klient informowany jest poprzez umieszczenie informacji w tym zakresie na Stronie internetowej.
 3. Klient nie może bez pisemnej zgody Usługodawcy cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.
 4. Usługodawca zastrzega, że Regulamin może ulec zmianie, a o treści zmian Regulaminu Klient oraz inne osoby korzystające z Portalu (choćby bez zarejestrowania) zostaną poinformowani przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Portalu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Utrzymanie informacji o zmianie treści Regulaminu na stronie głównej Portalu trwa przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, zaś Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę poprzez przesłanie na podany przez nich adres poczty elektronicznej, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
 5. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zmiany nie mają zastosowania w odniesieniu do zamówień złożonych i potwierdzonych przez Usługodawcę, chyba że Klient wyrazi zgodę na taką zmianę.
 6. W relacjach Usługodawcy z przedsiębiorcami, wyłączona jest rękojmia za wady.
 7. W sprawach nieuregulowanych w treści Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawa o prawach konsumenta.
 8. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu podlega przepisom prawa polskiego.
 9. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji postanowień Regulaminu i związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną na jego podstawie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania / siedziby pozwanego.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.2023 r.
 11. Regulamin udostępniony zostaje na Stronie internetowej, w systemie teleinformatycznym oraz w sposób gwarantujący jego pobranie, wydrukowanie oraz utrwalenie.
 12. Do korzystania z Portalu wymagane jest spełnienie warunków sprzętowych w tym:

Przeglądarka internetowa:

 1. Google Chrome – najnowsza stabilna wersja
 2. Mozilla Firefox – najnowsza stabilna wersja
 3. Microft Edge
 4. Opera – najnowsza stabilna wersja
 5. Apple Safari – najnowsza stabilna wersja

Nadto koniecznym jest włączona w przeglądarce obsługa ciasteczek (cookies) oraz włączona obsługa JavaScript. Z uwagi na różnice związane z działaniem przeglądarek internetowych niektóre funkcje platformy mogą nie działać prawidłowo na komputerach z systemem operacyjnym innym niż Microsoft Windows oraz Apple OS X. Rekomendujemy korzystanie z systemów Windows 7, 8, 10, 11 oraz OS X wersja 10 lub nowszy. Użytkownikom systemu Linux zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Konfiguracja sprzętowa musi spełniać co najmniej minimalne wymagania, które określa producent systemu oraz producent przeglądarki. Aby korzystać z materiałów audiowizualnych na platformie należy posiadać kartę dźwiękową oraz słuchawki lub głośniki. Wybrane funkcje platformy dostępne są również na kompatybilnych tabletach oraz smartfonach.